Airport Entrance


 ประตูทางเข้า สนามบินเชียงราย


สนามบินเชียงราย มีทางเข้าอาคารผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีด้วยกัน 3 ประตูดังนี้

ประตู 1   มีจุดเอ็กซเรย์เข้าสนามบินและประตูทางออก ติดกับเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินต่างๆ
ประตู 2   มีจุดเอ็กซเรย์เข้าสนามบินและประตูทางออก ตรงกับประตูทางออกผู้โดยสารขาออก
ประตู 3   ทางออกขึ้นรถสหกรณ์แท็กซี่