ครบรอบ การดำเนินงาน 17 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ครบรอบ การดำเนินงาน 17 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

             ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ได้จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 17 ปี ในวันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2558 โดยจัดให้มีการประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่เวลา  07.39 น. เป็นต้นไป และเริ่มพิธีสงฆ์ เวลา 10.09 น. ณ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 ซึ่งการจัดงานวันครบรอบการดำเนินงาน นี้ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายได้จัดเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างตลอดจนบริษัทสายการบิน , ผู้ประกอบการ  รวมถึงหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

             ในปี 2557  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  มีจำนวนเที่ยวบิน  10,029  เที่ยวบิน  มีผู้โดยสาร จำนวน1,291,664  คน และในปี 2558 มีจำนวนเที่ยวบิน 12,799 เที่ยวบิน  มีผู้โดยสาร จำนวน  1,640,353 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557  ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ  26.99% และเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 27.62% สำหรับสายการบินที่ทำการบินขึ้น – ลง ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  นั้น ประกอบด้วย

 1. สายการบินไทยสมายด์  จำนวน  8  เที่ยวบิน/ วัน
 2. สายการบินไทยแอร์เอเชีย  จำนวน  10   เที่ยวบิน/วัน
 3. สายการบินนกแอร์  จำนวน  8  เที่ยวบิน /วัน
 4. สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส  จำนวน  4  เที่ยวบิน/วัน
 5. สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์  จำนวน  6  เที่ยวบิน/วัน
 6. สายการบิน China Eastern (MU) ทำการบิน เชียงราย – คุนหมิง – เชียงราย จำนวน 6 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์                                                                 

      ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) มีแผนพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการมุ่งพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีงานที่แล้วเสร็จและมีความคืบหน้า ดังนี้

 1. แผนการก่อสร้างขยายทางขับ Taxiway A และ Taxiway B และการขยายลานจอดอากาศยาน                   

จากเดิม 5 หลุมจอด เป็น 14 หลุมจอด ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ (งบประมาณ 330 ล้านบาท)

 1. แผนการปรับปรุงระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าพื้นที่ตรวจบัตรโดยสารชั้น 1 จากเดิม 14 เคาน์เตอร์

เป็น 18 เคาน์เตอร์  (งบประมาณ 7 ล้านบาท) และจะขยายเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 36 เคาน์เตอร์

    3.  ขาเข้าระหว่างประเทศจากเดิม 2 สายพาน เป็น ห้องขาเข้าภายในประเทศและขาเข้าระหว่างประเทศ รวมทั้งหมด 3 สายพาน รองรับได้ 3 flight พร้อมกัน

 1. แผนการปรับปรุงโถงทางเดินชั้น 2 ให้เป็นห้องพักผู้โดยสารขาออกทั้งหมด โดยให้ห้องพัก

ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศอยู่บริเวณด้านทิศใต้ และห้องพักผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศบริเวณด้านทิศเหนือ

 1. แผนการก่อสร้างขยาย Corridor ด้านทิศเหนือพร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 4 จากเดิม 2 สะพานเทียบ เพิ่มเป็น 3 สะพานเทียบ (งบประมาณ 38 ล้านบาท)
 2. แผนก่อสร้างขยายลานจอดอากาศยาน จากเดิมรองรับอากาศยานได้ 5 ลำ เพิ่มเป็นรองรับอากาศยานได้ 16 ลำ  (งบประมาณ 330 ล้านบาท)
 3. การก่อสร้างทางลาดคนพิการบริเวณทางลงลานจอดรถยนต์  จำนวน 5 จุด พร้อมหลังคาคลุม (งบประมาณ 2.6 ล้านบาท)
 4. แผนการขยายพื้นที่ลานจอดรถยนต์เพิ่มเติมด้านทิศเหนือ (งบประมาณ 6.5 ล้าน)
 5. การก่อสร้างพื้นทีสูบบุหรี่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 6. แผนการก่อสร้างต่อขยายทางเดินภายในอาคารผู้โดยสาร Corridor ด้านทิศเหนือ  เพื่อรองรับ                

การติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 4 เริ่มต้นปีงบประมาณ 2559 (งบประมาณ 38 ล้านบาท)

 1. แผนก่อสร้างอาคารร้านอาหารสวัสดิการพนักงานท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เริ่มต้น

ปีงบประมาณ 2559 (งบประมาณ 6 ล้านบาท)                             

                                และ ด้วยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ประมาณ 3,042 ไร่ และได้กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ไว้ คือ “ศูนย์กลางภูมิภาคสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการบิน” หรือ “Regional Center for  Aviation - related Business” เพื่อให้บริการแก่กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและในภูมิภาคจีน ตอนใต้  จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  เร่งดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอากาศยาน ดังนี้

 1. โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

       (AIRCRAFY  MAINTENANCE  REPAIR  AND  OVERHAUL : MRO )  

โดยอยู่ในระยะเริ่มต้นของการวางแผนดำเนินโครงการ และการวิจัยความเหมาะสมของการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยาน  ซึ่งในเบื้องต้นต้องการใช้พื้นที่ในเฟสที่ 1 จำนวน 50,000 ตารางเมตร / เฟสที่ 2 จำนวน  40,000  ตารางเมตร และ                       

เฟสที่ 3 จำนวน 80,000 ตารางเมตร  รวมพื้นที่ทั้งหมด  170,000  ตารางเมตร  และในศูนย์ซ่อมอากาศยาน หรือ                       MRO นั้น จะประกอบไปด้วย

 • ซ่อม/ปรับปรุงโครงการตัวถัง (Airframe) , ซ่อมเครื่องยนต์ (Power plant) , ซ่อมระบบใบพัด

(Propeller) , ซ่อมระบบสัญญาณวิทยุ (Radio) , ซ่อมระบบอุปกรณ์ชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องบิน (Instrument and Accessory)

 • การดัดแปลงอากาศยาน /  การปรับปรุงห้องโดยสาร  /  การซ่อมตามกำหนดระยะเวลา และ

นอกกำหนดระยะเวลา

 • การบริการสอบเทียบมาตรฐาน ( Aircraft Standard Calibration Measurement )
 • การทดสอบอากาศยานหลังจากการซ่อมบำรุง
 1. โครงการศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน
 2. AVIATION  PERSONNEL  DEVELOPMENT  CENTER )

ตามตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ ของ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  ในการเป็น “ ศูนย์กลางภูมิภาคสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการบิน ” หรือ Regional “Center for Aviation – related Business”  ซี่งมีแนวทางในการดำเนินงานที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเขตการบิน ของ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการบิน อาทิ  โรงเรียนการบิน / ศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO เป็นต้น  และสถาบันที่มีโอกาสดำเนินงานร่วมกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  มีดังนี้

 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • โรงเรียนการบินกรุงเทพ
 • สถาบันการบินพลเรือน
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

โดยมีกลุ่มประเทศที่เป็นเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ได้แก่  สาธารณรัฐประชาชนจีน / สาธารณรัฐ                 

แห่งสภาพเมียนมาร์  /  ประเทศเวียดนาม  /  ประเทศลาว และ ประเทศไทย

 1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  Solar  Farm  แบบติดตั้งบนพื้นดิน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย    ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของค่ากระแสไฟฟ้าและยังสามารถขายคืนกระแสไฟฟ้าให้กลับไปยังภาครัฐได้อีกด้วย  โดยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีพื้นที่ที่สามารถติดตั้งระบบ

          พลังงานแสงอาทิตย์ได้อยู่ทางด้านทิศเหนือ และโครงการนี้ฯ เป็นเทคโนโลยีที่ชุมชน สังคมยอมรับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่นๆ  นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศต่อเนื่อง 6 ปี (พ.ศ. 2553 – 2558 )   อีกทั้งยังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับต้น ในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident  ประจำปี 2558 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาค  จังหวัดลำพูนด้วย

            สำหรับการพัฒนาบุคลากร  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจึงได้จัดให้มีการพัฒนาในหลายด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปี 2559

           และในการจัดงานครบรอบการดำเนินงาน 17 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย นี้ ได้รับเกียรติ  จาก นาวาอากาศเอกสมัย  จันทร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการใหญ่  เป็นประธานในการจัดงาน

 

*********************************

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

โทรศัพท์  0 5379 8011

 

 

 

 

 

 

 

 
 • ภูสอยดาว...
  อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น จุดยอดสุดของภูสอยดาวสูงสุดที่ 2,102 เมตรเหนือระดั...
 • ร้านปุ้ม 3 (น่าน)...
     วัดพระธาตุเบ็งสกัด เมืองปัว (น่าน) กลางใจเมืองร้านดังที่เล็งไว้นานแล้ว ร้านนี้ขึ้นชื่อมากว่า 30 ปี คนน่านทุกคนรู้จักกันดี ...
 • 一日遊入住居民架次@程逸。...
   一日遊入住居民架次@程逸。 "程逸城市不僅僅是一個好辦法更多..."     當談到為攻很多人會覺得出擊因為什麼是一個謎,和勇敢披耶桑達斷劍古老的傳說這座城市一直存在。王處長但很多人可能不知道,東也是很多迷人的旅遊。如果你有遺留...