Telephone Directory

 

 

Central Telephone Number Tel  : 0-5379-8000
  Fax   : 0-5379-3071 and 0-5379-8103
Information Counter Tel : 0-5379-8000 Ext. 0 and 5170
  Tel  : 0-5379-8180 Fax   : 0-5379-8109
Chiang Rai Tourist Police Counter Tel: 0-5379-8117
  • One Day Trip Check in hidden city @UTTARADIT...
     One Day Trip Check in hidden city @UTTARADIT "Uttaradit city is more than just a way through..."    If talks ...
  • ร้านนำชัยเครื่องเงิน (น่าน)...
       ร้านนำชัยเครื่องเงิน (น่าน) ร้านนำชัยเครื่องเงิน เงินเป็นอีกหนึ่งงานหัตถกรรมขึ้นชื่อของเมืองน่าน ซึ่งมีการถ่ายทอดภูมิ...
  • เฮือนฮอม (น่าน)...
       เฮือนฮอม (น่าน) มาถึงอีกร้านที่อยากชวนนักกินที่มีเพื่อนชาวต่างชาติเพราะที่ “เฮือนฮอม” นี้เขาดัดแปลงร้านมาจากบ้...