อาหารว่างและเครื่องดื่ม

Bakery& Ice Cream 
Public Zone 
07:00 - 21:30 น.