เกี่ยวกับสนามบิน

สภาพโดยทั่วไป

 
 

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ห่างจากถนนพหลโยธิน (เส้นทางเชียงราย – แม่จัน) ทางทิศตะวันออกประมาณ 2.6 กิโลเมตรและห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 8 กิโลเมตร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2535 สังกัดกรมการบินพาณิชย์ (บพ.) กระทรวงคมนาคม ต่อมา บพ.ได้โอนท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มาขึ้นอยู่กับการบริหารของ "การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2541 และ "การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ชื่อ "บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีบริษัทสายการบินทำการบินรวม 4 สายการบิน ซึ่งให้บริการ ผู้โดยสารมากกว่า 700,000 คน/ปี มีเที่ยวบินให้บริการ วันละ 18 เที่ยวบิน (ไป-กลับ), อาคารคลังสินค้าสามารถรองรับ การขนถ่ายสินค้า ได้มากกว่า 5,000 ตัน/ปี และอาคารผู้โดยสารมีขนาด 22,960 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารในชั่วโมง คับคั่งได้ถึง 1,240 คน

ตำเเหน่งที่ตั้ง

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตั้งอยู่ละติจูดที่ 19 องศา 57 ลิปดา 08 ฟิลิปดาเหนือ ลองติจูด 099 องศา 52 ลิปดา 59 ปิลิปดาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,279 ฟุต หรือ 390.23 เมตร

ข้อมูลจำเพาะของท่าอากาศยาน
 
เวลาในการให้บริการ ตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 22.00 น. 
ทางวิ่งอากาศยาน (RUN WAY) 
ทางวิ่งมีหนึ่งเส้นทาง เป็นแอสฟัลติคคอนกรีตในทิศทาง 03/21 ค่าความแข็งของพื้นผิวทางวิ่ง PCN 84/F/D/X/T มีความยาว 3,000 เมตร กว้าง 45 เมตร ไหล่ทางวิ่งข้างละ 7.5 เมตร และ STOP WAY ปลายทางวิ่งทั้ง 2 ด้าน ยาวด้านละ 60 เมตร 

 

 
ทางขับ (TAXI WAY) 
EXIT TAXI WAY มี 2 เส้นทาง คือ TAXI WAY A และ TAXI WAY B (ไม่มี RAPID-EXIT TAXI WAY) ทางขับทั้งสองเส้นเป็นแอสฟัลติคคอนกรีต มีความกว้าง 23 เมตร ไหล่ทางขับกว้าง 10.5 เมตร ค่าความแข็งของพื้นผิวทางขับ (TAXI WAY) 84 F/D/X/T 

ลานจอดอากาศยาน 
มีจำนวนเนื้อที่โดยประมาณ 45,330 ตารางเมตร ขนาด 120 x 337 เมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของทางวิ่ง ห่างจาก RUN WAY CENTERLINE 280 เมตรพื้นผิวเป็นคอนกรีต ค่าความแข็ง 73 R/D/X/T มีจำนวน หลุมจอดอากาศยาน จำนวน 5 หลุมจอด และมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 12 หลุมจอด
 

หลุมจอดอากาศยาน จำนวน 5 หลุมจอด แบ่งเป็น
 • CONTACT GATE มีจำนวน 2 หลุมจอด รองรับอากาศยานได้ใหญ่สุด 
  ถึงขนาด B-747
 • REMOTE มีจำนวน 3 หลุมจอด รองรับอากาศยานขนาดได้ใหญ่สุด 
  ถึง B-737

   

อาคารผู้โดยสาร

อาคารผู้โดยสารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีกรอบอาคารประมาณ 65 ม. x 185ม. และมีพื้นที อาคาร 17,200 ตรม. อาคารผู้โดยสารถูกออกแบบให้สามารถรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ และผู้โดยสาร ภายในประเทศรวมกัน 1,250 คน ในชัวโมงคับคั่ง หรือประมาณ 3 ล้านคนต่อปี 
โดย

พื้นทีชั้นที่ 1
ประกอบด้วย พื้นที่ชานชาลาสําหรับผู้โดยสารขาเข้า และขาออก พื้นที่ตรวจรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร พื้นที่ สําหรับตรวจตัวโดยสารซึ่งใช้ร่วมกันระหว่างผู้โดยสารระหว่างประเทศ และภายในประเทศ พื้นที่สําหรับตรวจ สัมภาระติดตัวผู้โดยสารภายในประเทศขึ้นเครื่องบิน พื้นที่ห้องพักคอยผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ พื้นที่ตรวจ หนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้า พื้นที่โถงรอรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางผู้โดยสารภายในประเทศ และระหว่าง ประเทศ พื้นที่จุดตรวจศุลกากร และพื้นที่รอรับและส่งผู้โดยสาร

พื้นที่ชั้นที่ 2
ประกอบด้วย พื้นที่ตรวจหนังสือ เดินทางผู้โดยสารขาออก พื้นที่สําหรับตรวจสัมภาระติดตัวผู้โดยสารระหว่างประเทศขึ้นเครื่องบิน พื้นที่ห้องพัก คอยผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โถงทางเดินเพื่อขึ้นเครื่องบิน และพื้นที่สำนักงาน  
 
อาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก ประชิดกับเขตการบินมีสะพานเทียบเครื่องบินจำนวน 2 ชุด และ มีแผนที่ติดตั้งสะพานเทียบจำนวน 1 ชุดบริเวณหลุมจอดหมายเลข 4 ในปี พ.ศ. 2560  และอาคารผู้โดยสารด้านทิศ ตะวันออก มีชานชาลาขนาดความยาวประมาณ 120  เมตรโดยแบ่งเป็นการรองรับการรับส่งผู้โดยสารขาออกทั้ง ภายในประเทศ และระหว่างประเทศประมาณ 60 เมตร และผู้โดยสารขาเข้าทั้งภายในประเทศ และระหว่าง ประเทศประมาณ 60 เมตร โดยมีถนนขนาด 2 ช่องจราจรรองรับ

 

พื้นที่ ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)
โถงพักคอย 1,400
พื้นที่พาณิชย์ (ร้านอาหาร, ร้านค้า ) 2,090
สำนักงานของพนักงาน ทชร. 2,080
พื้นที่สาธารณะ 5,530
พื้นที่หน่วยราชการ (ตรวจหนังสือเดินทาง, ตรวจ รักษาความปลอดภัย, ตรวจศุลกากร)  1,650
พื้นที่จัดการกระเป๋าเดินทาง 710
พื้นที่รับกระเป๋าเดินทาง 1,140
ทางสัญจรสาธารณะ 1,520
ห้องเครืองต่างๆ 120
พื้นที่ CIP/VIP 500
พื้นที่ว่าง 260
รวมพื้นที่ใช้สอย 17,000
 • ภูสอยดาว...
  ภูสอยดาว          อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบล...
 • ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านเฮี้ย (น่าน)...
     ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านเฮี้ย (น่าน) หลังจากอิ่มกับผ้าเขียนเทียนแล้ว เราได้มีโอกาสไปดูการทอผ้าพื้นเมืองกันต่อ ส่วนใหญ่ในเมืองปัว ...
 • วัดติโลกอาราม (พะเยา)...
   วัดติโลกอาราม (พะเยา)              วัดติโลกอาราม เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา...