ติดตามสัมภาระสูญหาย

กระเป๋าสูญหาย
สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน ที่ให้บริการและอำนวย ความสะดวกในแต่ละเที่ยวบิน หรือติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์สำนักงานของสายการบินที่ใช้บริการ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณห้องโถงอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ชั้น 1